Integritetspolicy för Lions Cancerforskningsfond

Mellansverige Uppsala-Örebro

 

 1. INLEDNING

 

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, nedan kallad Fonden, värnar om din personliga integritet och vill att du som givare alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Fonden.

Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur Fonden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom Fonden sker i enlighet med GDPR, som är en ny dataskyddslag och står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla inom EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

 

 1. VAD RÄKNAS SOM EN PERSONUPPGIFT?

 

Med personuppgift syftas på all information som entydigt kan kopplas till en specifik person. Det kan vara uppenbara saker som exempelvis ett namn och en personlig

e-postadress, men det kan också vara information som i kombination med andra uppgifter gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information om en persons ålder, kombinerat med kön och bostadsort göra det möjligt att identifiera personen. Nedan några exempel på uppgifter som bedöms vara personuppgifter.

 • Ett namn
 • En gatu- eller postadress
 • Ett personnummer
 • En personlig e-postadress
 • Ett foto
 • En dators IP-adress

 

 1. ÄNDAMÅL MED INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 

Fonden har som ändamål att stödja forskningen inom cancerområdet och är för detta helt beroende av gåvor från privatpersoner, Lionklubbar och företag.

Personuppgifter samlas in och behandlas i samband med att givaren beställer utfärdande av minnesblad, gratulationskort eller lämnar gåvor. I mottagna testamenten finns också personuppgifter.  

Personuppgifter samlas även in och behandlas vid ansökan om forskningsanslag.

Vid korrespondens via e-post, sms eller andra sociala medier, behandlar Fonden personuppgifterna för att kunna fullfölja uppdraget.

Förutom nämnda tillfällen, samlar Fonden in och behandlar personuppgifter som förmedlats eller överlämnats till Fonden i samband med testamenten och ansökningar om forskningsanslag, detta för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina uppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller vår tjänst och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse av att använda dina uppgifter för information och marknadsföring av vår verksamhet.

 

Lagringstid: Vi sparar lämnade uppgifter i ett år efter att vi fullgjort vårt uppdrag, eller så länge som kundrelationen kvarstår. Längre lagringstid kan förekomma enligt lag. Lagring av uppgifter för att skicka ut information om fonden via e-post, sparas så länge mottagaren samtycker, du kan när som helst avbeställa dessa utskick genom att svara på mailet du fått.

 

 

 1. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 

Vi säljer aldrig eller lämnar över dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Vid till exempel misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår webbplats, kan vi behöva lämna ut data till ansvariga myndigheter.

 

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

Vi skyddar genom tekniska och organisatoriska åtgärder dina uppgifter från förlust och obehörig åtkomst.

 

 1. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

 

Du skall ha kontroll över hur dina uppgifter ska få behandlas. Du har rätt att bli informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig, som du lämnat till oss. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter ifall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för information- och marknadsföringsändamål.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER

 

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro (org.nr. 802481-2359) är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till:

Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro

Kvarnvägen 3

829 51 Bergsjö

 

eller med e-post till: info@lcfm.se