ANSÖKAN OM FORSKNINGSANSLAG

OBS!

Ansökningarna om forskningsanslag gjörs på samma sätt som tidigare, till den nybildade fonden Lions Cancerforskningsfond Mellansverie Uppsala-Örebro. Den nybildade fonden är organiserad på samma sätt som den tidigare fonden, med samma personer i forskningsrådet och fondstyrelsen. Skillnaden är, att den nya Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro har en utökad ändamålsparagraf där Universitetssjukhuset i Örebro är namngivet som mottagare av anslag.

Fondens ändamål är att stödja forskningen inom cancerområdet.
Följande kan söka forskningsanslag:

  • Vid Akademiska sjukhuset anställda forskare
  • Vid Universitetssjukhuset i Örebro anställda forskare
  • Vid övriga sjukhus inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregions anställda forskare, som bedriver aktiv forskning på någon av klinikerna vid

Akademiska sjukhuset eller Universitetssjulhuset i Örebro
Ansökan, skall göras på särskilt ANSÖKNINGSFORMULÄR. OBS! Ny adress enligt nedan.
Öppna formuläret, ”Spara som” och namnge filen med, Ansökan från (ditt namn), före eller efter det att den är ifylld.
Ansökan till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro, inlämnas/skickas till:

Akademiska sjukhuset
Annette Hägg
BOT-adm, ingång 101, 1 tr
751 85 Uppsala

En sparad fil av ansökningsformuläret samt tillhörande bilagor skickas med e-post till ansokningar(at)lcfm.se

På ansökningsformuläret finns förfarandet beskrivet i detalj.

Frågor angående ansökan besvaras av Dag Hedin, 072-515 76 00 eller info(at)lcfm.se.

Utdelning av forskningsmedel görs en gång per år och ansökan skall vara innlämnad senast den 1 oktober.

Ansökningarna granskas av Fondens forskningsråd, som lämnar förslag om utdelning till Fondens styrelse. Denna beslutar därefter om fördelning av tillgängliga medel.

Styrelsen kan vid behov till sig adjungera lämplig expertis. Fondstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Forskningsanslag beviljas i första hand till ej disputerade, yngre forskare för inköp av laboratorieutrustning och förbrukningsmaterial.

För utrustning dyrare än 10 000 kr skall offert bifogas ansökan.

Anslag upp till 25 000 kr kan beviljas för studieresa, dock ej för kongressresa. Resplan plus kostnadsspecifikation skall bifogas.
Anslag för löner beviljas ej.

Urval mellan behöriga sökanden sker efter tre huvudprinciper:
– Forskningsprojektets frågeställning och originalitet.

– Den angivna metodikens relevans för det aktuella forskningsprojektet.

– Den sökandes vetenskapliga skicklighet och kompetens att genomföra forskningsuppgiften.

En kort och klar sammanfattning av forskningsprogram, metodik, ekonomisk kalkyl och tidsplan är av väsentlig betydelse för bedömningen av ansökan.

Följande dokument inlämnas:

  • Ansökan, undertecknat original i pappersformat, samt filer av ansökan och bilagor med e-post till: ansokningar(at)lcfm.se
  • Fullständigt forskningsprogram, om möjligt begränsat till 5 A4-sidor
  • Sökandes publikationslista för de senaste 4 åren

Utdelade anslag kommer att för forskarens (klinikens) räkning inbetalas till Akademiska sjukhusets ekonomiavdelning. Fakturor, reseräkningar eller annan verifikation insändes till sjukhusets kassaavdelning, som ombesörjer utbetalning.

För forskare vid USÖ, utbetalas anslaget till sjukhusets ekonomiavdelning i Örebro .
Utrustning som inköpts för erhållet anslag tillhör respektive klinik.

För innehållet svarar Dag Hedin
Senaste ändringsdatum: 2020-09-14